projectes

Estatuts de l’associació (en procés d'actualització)
(arxiu en *.pdf)

"Clam per la Dignitat"

Reconeixement, protecció i promoció de la dignitat del ser humà

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, DOMICILI I FINS

Article 1. Denominació i domicili
Es constitueix entre qui subscriuen l’Associació "Clam per la Dignitat", amb personalitat jurídica pròpia, subjecta als presents Estatuts i, en el seu defecte, a la Llei d’Associacions 7/1997, de 18 de juny de 1997 (DOGC 2423, d’1 de juliol de 1997).

Article 2. Forma jurídica
L’associació es constitueix sota la forma jurídica d’Associació sense ànim de lucre.


Article 3. Àmbit territorial
L’àmbit territorial de l’Associació és la Comunitat Autònoma de Catalunya i, si s’escau, els llocs on es desenvolupin projectes de cooperació fora de la Comunitat Autònoma de Catalunya. El domicili social de l’Associació es troba al carrer Major 49, 08960 Sant Just Desvern.


Article 4. Validesa Estatuts
Els presents Estatuts sortiran efecte a partir de la data més avall consignada i seran vàlids per un període indefinit. Qualsevol modificació sobre el període de duració es decidirà tal i com es regula al capítol VI dels presents Estatuts.


Article 5. Finalitat
1. L’Associació entén la dignitat del ser humà en el sentit de l’article 1 de la Declaració dels Drets Humans de les Nacions Unides: "Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets i, dotats com estan de raó i consciència, han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres." L’Associació considera explícitament la dimensió transcendent de la dignitat del ser humà, és a dir, el ser humà no pot adquirir dignitat, doncs aquesta li és donada des del principi fins el final natural de la seva vida. L’Associació s’identifica particularment amb l’ideari i els postulats cristians.
2. Els objectius de l’Associació són els reconeixement, la protecció i la promoció de la dignitat de l’ésser humà, fent especial incidència en els següents aspectes:
a) promoure l’educació popular, professional i especialitzada;
b) col·laborar amb la joventut i la gent gran;
c) recolzar el matrimoni, la família i els nens i vetllar per la seva autonomia;
d) construir i mantenir infraestructura de serveis, com ara locals de trobada, escoles, cases parroquials i esglésies i
e) treballar per la justícia social i econòmica i acompanyar als éssers humans des d’un punt de vista caritatiu.


CAPÍTOL II. MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ. DRETS I DEURES

Article 6. Membres. Altes i baixes
1. Pot ser membre qualsevol persona més gran de 16 anys que faci seves les finalitats d’aquests Estatuts i l’esperit de l’Associació. El número de membres en cap cas serà inferior a 3 persones i no hi haurà límit màxim.
2. Per ser membre cal demanar-ho. L’admissió de nous membres serà sotmesa a l’aprovació de les dos terceres parts dels membres presents o representats.
3. Els membres seran causa de baixa per l’incompliment reiterat i injustificat de les seves obligacions i per la voluntat del soci, sempre i quan la manifesti per escrit a la Junta Directiva.


Article 7. Drets
Són drets dels membres de l’associació:
a) Assistir a l’Assemblea General amb veu i vot.
b) Elegir i poder ser elegit per a poder formar part del Consell Directiu.
c) Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
d) Intervenir en el govern i les gestions i participar en els serveis, les activitats i els camps de cooperació que l’Associació realitzi, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
e) Exposar a l’Assemblea i al Consell Directiu tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius.
f) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió del Consell Directiu de l’Associació. Consultar els llibres de l’Associació.
g) Rebre informació periòdica sobre les activitats i la marxa de l’Associació.
h) Fer ús dels serveis comuns que l’Associació estableixi o tingui a la seva disposició.
i) Formar part dels grups de treball.
j) Conèixer la identitat dels altres socis.
k) Posseir un exemplar dels Estatuts.


Article 8. Deures
Són deures dels membres de l’Associació:
a) Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries.
b) Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per assolir-les.
c) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.
d) Contribuir al sosteniment de l’Associació mitjançant el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels Estatuts i aprovades d’acord amb aquest.


CAPÍTOL III. ASSEMBLEA GENERAL

Article 9. Òrgan suprem
1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació i està integrat per tots els membres de l’Associació.
2. Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decidiran per la majoria establerta en els Estatuts els assumptes que siguin competència de l’Assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els que discrepin i els presents que s’hagin abstingut de votar.
4. L’Assemblea General serà presidida per un membre del Consell Directiu.


Article 10. Facultats
1. L’Assemblea General té les facultats següents:
a) Adoptar els acords relatius a la representació legal, la gestió i la defensa dels interessos dels seus membres.
b) Elegir els membres del Consell Directiu i controlar-ne l’activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’Associació i aprovar la gestió feta pels òrgans de govern.
d) Dissoldre, liquidar i transformar l’Associació.
e) Aprovar el reglament de Règim Interior.
f) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
g) Modificar els Estatuts de l’Associació.
2. La relació de les facultats que es fan en aquest article té un caràcter enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.


Article 11. Convocatòria
1. L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària, com a mínim una vegada a l’any i convocada pel Consell Directiu, per formalitzar el pressupost de l’exercici pròxim, aprovar els comptes i liquidar el pressupost de l’exercici passat.
2. L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari a requeriment del Consell Directiu o bé quan ho sol·liciti un nombre de membres de l’Associació que representi, com a mínim, el cinquanta per cent de la totalitat.


Article 12. Validesa

1. L’Assemblea General quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb l’assistència d’un mínim de la majoria simple dels membres, presents o representats.
2. Quedarà vàlidament constituïda en segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de membres presents o representats, amb un mínim de tres. La segona convocatòria s’haurà de fer mitja hora després de la primera i al mateix lloc. S’haurà d’haver anunciat amb la primera.


Article 13. Funcionament
1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’Associació.
2. Els acords es prendran per majoria simple de vots dels membres presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la modificació dels Estatuts, la separació dels membres, la dissolució de l’Associació, la constitució d’una Federació amb Associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents.
4. L’elecció del Consell Directiu, si es presenten diverses candidatures, es farà per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.


CAPÍTOL IV. EL CONSELL DIRECTIU

Article 14. Constitució
1. El Consell Directiu és l’òrgan col·legiat de l’Associació, que estarà format per un/a President/a, un/a Vicepresident/a, un/a Secretari/a, un/a Vicesecretari/a, un/a Tresorer/a, un/a Vicetresorer/a i, si s’escau, per un màxim de deu Vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.
2. L’exercici del càrrec serà gratuït.


Article 15. Membres
1. Els membres del Consell Directiu exerciran com a tals durant un període de dos anys sense perjudici que puguin ser reelegits.
2. El cessament del Consell Directiu abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual s’exposin els motius.
b) Malaltia que l’incapaciti per exercir el càrrec.
c) Baixa com a membre de l’Associació.
d) Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix el punt 3 de l’article 13 dels Estatuts.
3. Les vacants que es produeixin al Consell Directiu s’han de cobrir en la primera Assemblea General que tingui lloc. Si s’escau, un membre de l’Associació, escollit pel Consell Directiu, pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.


Article 16. Atribucions
El Consell Directiu té les atribucions següents:
a) Representar l’Associació i atorgar, en nom seu, tota mena d’actes i contractes per a la seva bona marxa (President/a, Vicepresident/a, Secretari/a, Vicesecretari/a, Tresorer/a, Vicetresorer/a, Vocals).
b) Operar en caixes i bancs (President/a, Vicepresident/a, Tresorer/a, Vicetresorer/a).
c) Atorgar poders notarials i delegar les facultats necessàries per a legitimar actuacions respecte a tercers, i atorgar poders a advocats i procuradors dels Tribunals per defensar i representar l’Associació en assumptes judicials (President/a, Vicepresident/a, Secretari/a, Vicesecretari/a, Tresorer/a, Vicetresorer/a).
d) Conèixer el pressupost i la situació econòmica de les activitats empreses per l’Associació. Cercar recursos, ja siguin propis o provinents de donacions, llegats o altres fonts, per complir els fins de l’Associació (President/a, Vicepresident/a, Secretari/a, Vicesecretari/a, Tresorer/a, Vicetresorer/a, Vocals).
e) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació han de satisfer (President/a, Vicepresident/a, Secretari/a, Vicesecretari/a, Tresorer/a, Vicetresorer/a, Vocals).
f) Convocar les Assemblees Generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin (Secretari/a, Vicesecretari/a).
g) Presentar l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent (Tresorer/a, Vicetresorer/a).
h) Contractar els empleats que l’Associació pugui tenir (President/a, Vicepresident/a, Secretari/a, Vicesecretari/a, Tresorer/a, Vicetresorer/a).
i) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat (President/a, Vicepresident/a, Secretari/a, Vicesecretari/a, Tresorer/a, Vicetresorer/a).
j) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar (President/a, Vicepresident/a, Secretari/a, Vicesecretari/a, Tresorer/a, Vicetresorer/a, Vocals).
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir subvencions o altres ajuts (President/a, Vicepresident/a, Secretari/a, Vicesecretari/a, Tresorer/a, Vicetresorer/a).
l) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst en els Estatuts i donar-ne compte a la primera Assemblea General (President/a, Vicepresident/a, Secretari/a, Vicesecretari/a, Tresorer/a, Vicetresorer/a).
m) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament (President/a, Vicepresident/a, Secretari/a, Vicesecretari/a, Tresorer/a, Vicetresorer/a).
n) Executar els acords vàlids de les Assemblees Generals que no s’encomanin a una comissió especial o persona física determinada (President/a, Vicepresident/a, Secretari/a, Vicesecretari/a, Tresorer/a, Vicetresorer/a, Vocals).
o) L’admissió dels nous membres de l’Associació i decidir-ne la baixa, conforme als articles 6 dels Estatus (President/a, Vicepresident/a, Secretari/a, Vicesecretari/a, Tresorer/a, Vicetresorer/a, Vocals).


Article 17. Acords
Les reunions i els acords del Consell Directiu s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats, com a mínim, per tres membres del Consell Directiu.


CAPÍTOL V. RÈGIM ECONÒMIC

Article 18. Patrimoni fundacional.
Aquesta Associació no té patrimoni fundacional.


Article 19. Recursos econòmics
Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de:
a) Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.
b) Les subvencions oficials o particulars.
c) Les donacions, les herències o llegats.
d) Els recursos que puguin resultar de l’activitat portada a terme per l’Associació, bé ella sola o en col·laboració amb altres entitats.


Article 20. Quotes
1. Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta del Consell Directiu.
2. L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques, que s’abonaren per mesos, trimestres, semestres o anualment, segons el que disposi el Consell Directiu, i quotes extraordinàries.


Article 21. Exercici econòmic
L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.


CAPÍTOL VI. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ

Article 22. Modificació Estatuts
La modificació dels Estatuts haurà d’ésser aprovada per l’Assemblea General, en un únic escrutini vàlid i amb la majoria de dos terços de vots.


Article 23. Dissolució de l’Associació

L’Associació podrà ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per aquest fi, amb la majoria de dos terços de vots, o bé segons les causes indicades a la llei d’Associacions 7/1997 de 18 de juny de 1997.


Article 24. Béns i drets de l’Associació
1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’Associació, com pel que fa a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. El romanent net que resulti de la liquidació es lliurarà íntegrament a l’Associació JAS (Joventut Alegre de Sarrià, inscrita amb el núm. 69 del Registre d’Associacions) o, en cas de la seva inexistència, a una entitat pública o privada de caràcter social.
4. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els números anteriors d’aquest mateix article, seran competència del Consell Directiu, si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.


CAPÍTOL VII. RÈGIM DISCIPLINARI

Article 25. Infraccions i sancions
1. El Consell Directiu pot sancionar les infraccions comeses pels membres que no compleixen les seves obligacions.
2. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació.
3. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. El Consell Directiu nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta el Consell Directiu.
4. Els membres sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.


Aquests Estatuts foren acceptats pels socis a l’assemblea general celebrada a Sant Just Desvern el diumenge vint-i-dos de desembre de dos mil dos.

Édison Fañanás Lanau, President
Irma Fañanás Lanau, Secretària